Adatkezelési tájékoztató

Tartalomjegyzék
1. Az adatkezelési tájékoztató célja
2. Az adatkezelő adatai
2.1 Adatvédelmi tisztviselő
3. A kezelt személyes adatok köre
3.1. Technikai adatok
3.2 Cookie-k (Sütik)
3.2.1 A sütik feladata
3.2.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
3.2.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
3.2.4. Az adatkezelő weboldalain szereplő cookie-k listája
4 Általános adatkezelési irányelvek, adatkezelés neve, felhasználása, jogalap és
megőrzési idő
4.1 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok
4.2 Telefonos ügyintézéshez kapcsolódó adatok
4.3 Ügyfél kapcsolati adatok
4.4 Fogyasztóvédelmi panaszok kezelése
5 Az adatok fizikai tárolási helyei
6 Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre
6.1 Adattovábbítás harmadik országba
7 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
7.1 Tájékoztatáshoz való jog
7.2 Az érintett hozzáféréshez való joga
7.3 Helyesbítés joga
7.4 Törléshez való jog
7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog
7.6 Adathordozáshoz való jog
7.7 Tiltakozás joga
7.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
7.9 Visszavonás joga
7.10 Bírósághoz fordulás joga
8 Egyéb rendelkezések

1. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA
A TITÁN-BETON Kft., mint ezen oldalak üzemeltetője, nagyon komolyan veszi az Ön
személyes adatainak a védelmét.
TITÁN-BETON Kft. (cím: Magyarország ,9970 Szentgotthárd, Ipari park, Nyárfa utca
4..) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény
tartalmát.
Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés
megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az
Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi domain-ekre és azok aldomain-jeire terjed ki:
titanbeton.hu
Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek
folyamatosan elérhetők a titanbeton.hu/adatkezelesi-tajekoztato címen.
Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori módosítására. A
változásokról az érintettek kellő időben tájékoztatásra kerülnek.
Amennyiben kérdése lenne jelen közleményhez kapcsolódóan, kérjük, írja meg és
megválaszoljuk kérdését.
Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében,
kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben
tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden
olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát
garantálja.
Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. AZ ADATKEZELŐ ADATAI
Amennyiben megkeresné a vállalkozást, az lakasok@titanbeton.hu email címen
léphet kapcsolatba az adatkezelővel.
Név: TITÁN-BETON Kft.
Székhely: 9970 Szentgotthárd, Ipari park, Nyárfa utca 4.
Adószám: 13854476218
Cégjegyzékszám: 18 09 107018
Telefonszám: +36 30 9 377 277
E-mail: lakasok@titanbeton.hu

2.1 ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ
Adatkezelő nem végez olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi
tisztviselő kijelölését.

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

3.1. TECHNIKAI ADATOK
Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során
alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt
adat:
az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
változatlansága igazolható (adatintegritás);
a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés ellen.
Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az
adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban
jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt,
hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az
információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a
rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak
szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és
rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.2 COOKIE-K (SÜTIK)

3.2.1 A SÜTIK FELADATA
A sütik információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a
látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online
tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a
weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak, továbbá részt
vesznek néhány látogatói statisztikai információ gyűjtésében.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis
adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza.
Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak
lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de
kizárólag a saját tartalma tekintetében.
A sütik egy része nem tartalmaz az egyéni felhasználó azonosításra alkalmas,
személyes információkat, egy részük tartalmaz egy titkos, véletlenszerűen generált
számsort, melyet a felhasználó eszköze eltárol és a felhasználó azonosíthatóságát
biztosítja.

3.2.2 FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES, MUNKAMENET (SESSION) COOKIE-K
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen
böngészhessék a titanbeton.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az
ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet
(böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája
automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más
eszközről.

3.2.3. HARMADIK FÉL ÁLTAL ELHELYEZETT COOKIE-K (ANALITIKA)
A titanbeton.hu és a hozzá tartozó aldomainek weboldalain alkalmazza a Google
Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás
használatával a titanbeton.hu és a hozzá tartozó aldomainek weboldalai
információkat gyűjtenek azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a
weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény
javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató
számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében
maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

3.2.4. A COOKIE KEZELÉS JOGALAPJA
A cookie kezelés jogalapja a weboldal látogatójának hozzájárulása, a vonatkozó
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.
Amennyiben nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor a 3.2.3. pontban felsorolt
weboldalak bizonyos funkciói nem lesznek elérhetőek a weboldalak használata
során, illetve előfordulhat, hogy bizonyos funkciók hibásan működnek.
A cookie-k törléséről bővebb információt a gyakoribb böngészők tekintetében az
alábbi linkeken találhat:
Firefox: Weboldalak által elhelyezett sütik törlése a számítógépről
Chrome: Clear cache & cookies
Safari: Manage cookies and website data in Safari on Mac

3.2.5. AZ ADATKEZELŐ WEBOLDALAIN SZEREPLŐ COOKIE-K LISTÁJA

4 ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK, ADATKEZELÉS NEVE,
FELHASZNÁLÁSA, JOGALAP ÉS MEGŐRZÉSI IDŐ
Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi
felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések
esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában
visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását,
továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.
Felhívjuk Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját
személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett
hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az
adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az
alábbiakkal: 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információ-szabadságról (Infotv.);

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 2013. évi V.
törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről
(Számv. tv.); 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); 2013. évi CCXXXVII. törvény – a
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).
Az adatkezelő adattérképek készített, ennek alapján meghatározásra került a kezelt
adatok köre, azok felhasználása, jogalapja és megőrzési ideje.

4.1 ONLINE ÜGYINTÉZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK
A kapcsolatfelvétel során elkért személyes adatok:
Név (kötelező mező)
Email cím (kötelező mező)
Telefonszám (nem kötelező mező, opcionálisan kitölthető, visszahívás
kezdeményezéséhez)
Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok
kapcsolatfelvétel és a megrendelés teljesítésére kerülnek felhasználásra.
Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.
Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem.

4.2 TELEFONOS ÜGYINTÉZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK
A kapcsolatfelvétel során elkért személyes adatok:
Név (kötelező mező)
Telefonszám (nem kötelező mező, opcionálisan kitölthető, visszahívás
kezdeményezéséhez)
A kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok kapcsolatfelvétel és a
megrendelés teljesítésére kerülnek felhasználásra.
Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok
kapcsolatfelvétel és a megrendelés teljesítésére kerülnek felhasználásra.
Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.
Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem.

4.3 ÜGYFÉL KAPCSOLATI ADATOK
Az ügyfelek cégvezetőinek és kapcsolattartóinak alábbi személyes adatait és
elérhetőségeit tárolom:
Név
Email cím
Telefonszám
Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok
kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából kerülnek felhasználásra.
Az adatkezelés jogalapja jogos érdek.
Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem.

4.4 FOGYASZTÓVÉDELMI PANASZOK KEZELÉSE
Amennyiben fogyasztóvédelmi panaszt nyújt be, az adatkezelés és az adatok
megadása az ügyintézéshez nélkülözhetetlen.
Név
Email cím
Telefonszám
Panasz
Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: fogyasztóvédelmi
panasz ügyintézés.
Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.
Megőrzési idő: fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján tárgyév + 5 év

5 AZ ADATOK FIZIKAI TÁROLÁSI HELYEI
Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba
hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe:
egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt
számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal
kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes
rendszerünkben,
másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap
használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. A rendszer
működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező
számítógépének azon adatai, melyeket a titanbeton.hu és aldomain-jeinek
rendszerei a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata
vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.
Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett
esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a titanbeton.hu
domain és aldomain-jei férnek hozzá.

6 ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOGOZÁS, AZ ADATOKAT MEGISMERŐK KÖRE
Adatkezelő vállalkozási tevékenysége keretében az alábbi adatfaldolgozókat veszi
igénybe:
Tárhelyszolgáltatás: Tarhely.eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1144 Budapest, Órmánság utca 4. X em. 241.
Telefon: +36 1 789 2 789
E-mail cím: support@tarhely.eu
Weboldal: https://tarhely.eu/
Megismert adatok köre: titanbeton.hu domain és aldomain-eken található
weboldalak tartalma, ezen domain-ekre alapuló email címekre érkező emailek.
Google Analytics:
Google Inc., Mountain View, California, USA
Megismert adatok köre: a titanbeton.hu weboldal látogatóinak – anonimizált,
személyhez nem köthető – IP címe.
Facebook oldal:
Facebook Inc.
Menlo Park, California, USA
Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update
Megismert adatok köre: felhasználónév, hozzászólás.

6.1 ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA
Adattovábbítás az Amerikai Egyesült Államokba történik, mellyel megfelelőségi
határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/dataprotection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en).
A megfelelőségi határozat a Mailchimp https://mailchimp.com/legal/privacy/, a
Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks) és a Facebook
(https://www.facebook.com/about/privacyshield) adatkezelők esetében is érvényes.

7 ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti
személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével –
törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat
felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

7.1 TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG
Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek
részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben
említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes
tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan
és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

7.2 AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOGA
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen
adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a
következő információkhoz hozzáférést kapjon:
az adatkezelés céljai;
az érintett személyes adatok kategóriái;
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
az adatforrásokra vonatkozó információ;
az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az
alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel jár.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja
meg a tájékoztatást.

7.3 HELYESBÍTÉS JOGA
Az érintett kérheti Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok
helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

7.4 TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy
kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes
adatokat: személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték vagy más módon kezelték; az érintett visszavonja az adatkezelés alapját
képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett
tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat
az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a
véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós
vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat
végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.5 AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG
Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek
valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok
pontosságának ellenőrzését; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az
adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az
adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de
az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás
arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével
csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy
jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos
közérdekéből lehet kezelni.

7.6 ADATHORDOZÁSHOZ VALÓ JOG
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7.7 TILTAKOZÁS JOGA
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához
szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken
alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem
kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.

7.8 AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A
PROFILALKOTÁST
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve
joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
7.9 VISSZAVONÁS JOGA
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
7.10 BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A
bíróság az ügyben soron kívül jár el. 8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás Panasszal a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

8 EGYÉB RENDELKEZÉSEK
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk
tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó
hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály
felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása,
illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok
körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.